Prihlsenie:


Pou?vate?:
Heslo:____

 
 

 ...ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb. Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Velkom Mederi, o rybárskych revíroch MO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.    

 
 
 
 
 
Pravidlá súťaže pre dospelých

                                          SLOVENSKÝ   RYBÁRSKY  ZVÄZ  •  MIESTNÁ  ORGANIZÁCIA  VEľKÝ MEDER  

                                                                                           USPORIADA
 
 
                        TRADIČNÉ RYBÁRSKE PRETEKY V LOVE KAPROV
                                            UDICOU JEDNOTLIVCOV
 
 
                                                            DŇA
 

                              07. mája 2017 na Štrkovisku
ŠTARTOVNÉ : 10 €    

CENY :
Víťaz pretekov obdrží ako hlavnú cenu „POHÁR PRETEKOV“ a 200 €. Pretekári umiestnení na druhom až treťom  mieste obdržia vecné ceny. Cenu dostane aj lovec najväčšej ryby.

 
  PROGRAM :  
Zápis a losovanie stanovíšťod     5,30  hod
Príchod na stanovištiaod     6,45  hod
Zakrmovanie po prezentácii 
Začiatok pretekovod     7,00  hod
Koniec pretekovod   12,00  hod
Vyhlásenie výsledkovcca 13,00  hod
  PODMIENKY :
1.Pretekov sa môžu zúčastniť  dospelí a mladiství od 15-rokov
  
2.Lovenie rýb je povolené iba počas pretekov.
3.Loviť možno na plávanú alebo položenú ( na ťažko ) na dva  prúty s dvojnáväzcom s jedno háčikmi.
4.Vnadenie a nástrahy v zmysle rybolovného poriadku.
  
  
  5.   Hodnotenie úlovkov bude meraním na cm. Pri ulovení ryby je potrebné nahlásiť rozhodcovi úlovok, ktorý ho zmeria a jeho mieru zapíše . Po skončení pretekov rozhodca spočíta zapísané centimetre. Takto vyplnené  lístky odovzdá rozhodca organizačnému štábu pretekov, ktorý z týchto  lístkov vyhodnotí víťaza a  prvých troch pretekárov.
  
6.Lovenie je možné iba v rámci vylosovaného stanovišťa.
7.Stanovištné číslo pozbierajú rozhodcovia pretekov.
  
8.Preteky sa konajú za každého počasia a každý pretekár súťaží na vlastnú zodpovednosť!!!!!!!
9.Za nedodržanie uvedených podmienok bude previnilec z pretekov vylúčený.
10.Parkovanie je povolené iba na vyhradených miestach – parkoviskách.
11. Pomáhať pretekárom je zakázané!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nesmie byť pretekárom poskytnutá žiadna pomoc zvonka. Výnimkou je podanie náhradných dielov v prípade zlomenia prútu, ktoré smie pretekárom podať rozhodca. Susediaci si navzájom môžu pomáhať aj počas zdolávania aj počas podoberania úlovku. ... -Susediaci rybári si okrem názorov môžu vymieňať aj návnady alebo nástrahy, ... Náhradných udíc môžu mať pretekári pripravených aj viac kusov.
12.
Všetci účastníci sú povinní dodržiavať ustanovenia súťažných pravidiel a predpisov pre športovú činnosť".

UPOZORNENIE :
1.Žiadame všetkých  návštevníkov podujatia, aby nejazdili s motorovými vozidlami k vode a tak neplašili ryby.
2.Parkovanie je povolené iba na vyhradených miestach. Výnimku majú registrovaní pretekári.
3.Žiadame návštevníkov podujatia, aby venovali pozornosť náradiu pretekárov a zbytočnou nepatrnosťou či chvíľkovou nepozornosťou niektorému z nich nespôsobili niekoľkotisícovú škodu.
4.Žiadame pretekárov a návštevníkov podujatia, aby neznečisťovali brehy vodných nádrží prázdnymi fľašami a rôznymi odpadkami.
 
                                           T e š í m e   s a   n a   s t r e t n u t i e   s   V a m i !  

                                        ŽELÁME VÁM PRÍJEMNÝ ŠPORTOVÝ ZÁŽITOK.


Napsal: Cseh László na Saturday 04 January 2014 - 19:05:26 | Komentre: 0  |  verzia pre tlač vytvor pdf z tejto správy
 
 
 
 
 
Pravidla súťaže pre deti

                           SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ Miestna organizácia Veľký Meder
                                                                    USPORIADA
                      Pre tradičné RYBÁRSKE PRETEKY NA ŠTRKOVISKU TISOTA PRE DETI
                                                 Deň konania: 14. mája 2017 (sobota)
                                                               Štartovné: 1.00 EUR
 
Program rybárskych pretekov:
 Od   700  do  800 hod.  Privítanie pretekárov, ich zoznámenie s pravidlami pretekov,                                                       zapisovanie, losovanie lovných miest.                       
                                        Presun na lovné miesta a príprava na preteky (vnadenie rýb)
 Od   800 do 1100 hod.    Zahájenie – ukončenie pretekov
 Od 1100 do 1120 hod.   Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov
 Od 1120 do 1140 hod.   Vyhlásenie najlepších pretekárov – odovzdanie vecných cien, ukončenie pretekov
 Podmienky lovu:
 - každý súťažiaci si lovné miesto vylosuje sám za seba! (miesta sa nevyberajú).
 - pretekár môže loviť ryby len na vylosovanom lovnom mieste, zámena lovných miest jezakázaná.
 - loví sa maximálne na jednu udicu.
 - naviazať možno najviac jeden jednoduchý háčik.
 - dovolené spôsoby lovu sú „na plavák“ a „na ťažko“.
 - povolené sú návnady a nástrahy podľa platných predpisov pre lov rýb.
 - všetky ulovené ryby musia byť po zmeraní a zapísaní rozhodcom pustené späť  do vody.
 - vzájomná výmena ulovených rýb medzi pretekármi a vzájomné „obdarovávanie sa“ sú   zakázané.
- na regulárnosť súťaže pri love na vylosovaných lovných miestach dohliadajú určení sektoroví          rozhodcovia.
- ulovené ryby meria a zapisuje do záznamu o úlovkoch pretekára určený sektorový   rozhodca.
- hodnotia sa všetky druhy rýb ulovených a to 1 bod za každý centimeter dĺžky ulovenej   ryby.
- do hodnotenia sa započítavajú len tie úlovky, ktoré budú riadne zapísané do „ Záznamu   o úlovkoch pretekára“ a budú podpísané príslušným sektorovým rozhodcom.
- bójky a zavážacie loďky sa používať nesmú!
- kŕmenie je povolené len z brehu!
- lovné miesto musí pretekár po ukončení pretekov opustiť upratané- čisté!
- pretekár, ktorý poruší pravidlá súťaže, bude z nej vylúčený! 
 


Napsal: Cseh László na Saturday 04 January 2014 - 19:01:36 | Komentre: 0  |  verzia pre tlač vytvor pdf z tejto správy
 
 
 
 
 
Uvítacia správa

                           Vítame Vás na stránkach MO SRZ Veľký Meder 

...ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb. Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Velkom Mederi, o rybárskych revíroch MO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.


Napsal: Administrator na Wednesday 07 March 2012 - 22:07:51 | Komentre: 0  |  verzia pre tlač vytvor pdf z tejto správy