Prihlsenie:


Pou?vate?:
Heslo:____

 
 

 ...ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb. Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Velkom Mederi, o rybárskych revíroch MO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.    

 
 
 
 
 
Spravodaj

Spravodaj
 
Slovenského rybárskeho zväzu MO Veľký Meder na r. 2018

Úradné hodiny v kancelárii MO SRZ Veľký Meder 
 
v čase od3.1.2018
do 31.12.2018
Pondelok12:0016:00
   
Sobota
08:0012:00
 

Na základe smerníc vydaných RADOU SRZ v Žiline pod číslom 1611/481/09-00 s platnosťou od 1. januára 2010, uhradiť členský príspevok najneskôr do 31.3. príslušného roka! Poplatok za povolenie do 31.08 V opačnom prípade bude člen vyradený z evidencie. Po tomto termíne sú všetky ceniny vrátené Rade SRZ v Žiline. 

 

I. Smernice o zaplatení zápisného, čl. príspevkov a o vydaní povolení na rybolov s platnosťou od 1. 1. 2018

Ženy od 18 rokovDeti od 6 do 15 rokovMuži od 18 rokov
Miestn. pov.     33,-€Miestne pov.      14,- €Miest. pov.       40,- €
Celozv. pov.     75,-€Celozv. pov.       24,-€Celozv. pov.      75,- €
Čl. známka      20,-€Zápisné nov.čl.     2,-€Čl. známka        20,- €
Zápis nov. čl.   50,- €Mládež od 15-18 rokovZáloha za brig.   20,- €
 Miest. pov.         33,- €Zápisné             50,- €
 Čl. známka         14,- € Inv. dôchodca a ŽTP
 Zápisné nov. čl.    5,- € od 63 rokov 20,-€
 Záloha za brig      5,- € 
Inv. dôchodca a ŽTPDeti od 3 do 6 rokov
si môžu
 vybrať
povolenie na rybolov,
ktoré 
je bezplatné,
loviť však môže
iba
 v sprievode
plnoletej osoby, 
ktorý
je držiteľom platného
povolenia 
na rybolov.
Dôchodcovia do 70 rokov
Miest. pov.      16,50,- €Miest.pov.           33,- €
Celozv. pov.    75,- €Celozv.pov.          75,- €
Čl. zn.             20,- €Čl.známka           20,- €
Zápis nov. čl.  50,-€Zápis.nov.čl.        50,- €Dôchodcovia nad 70 rokov povolenie 8,- € + čl. príspevok 20,- €, zápisné 50,- €
Pri platení členského príspevku je potrebné si priniesť so sebou členskú legitimáciu a obč. preukaz. Nový člen je povinný si priniesť aj fotografiu s rozmermi 3 x 4 cm. Zdravotne postihnutý si prinesie so sebou doklad, alebo preukaz ZŤP.

Celoro
čné hosťovské pre člena iných orgazicií  46,-
Zľava na ŽŤP a pre invalidov platí iba pre miestné polovičnej cene !!!!!!!

Výročná členská schôdza bude 18. februára 2018 V Mestskom kultúrnom dome Veľký Meder od 9.00 hodiny. 

Rybacie preteky pre dospelých sa budú konať 6. mája 2018 na Štrkovisku Veľký Meder.
Rybacie preteky pre deti sa konajú dňa 1. mája 2018 na Tiszote. 


                                              Brigády členov MO SRZ Veľký Meder v roku 2018:

DátumMiestoZodpovedná osobba
17. 03. 2018Štrkovisko (Nagykavicsbánya)
21. 04. 2018Tisota  (Tiszota)

05. 05. 2018 Štrkovisko (Nagykavicsbánya) 
07. 07. 2018 Štrkovisko (Balony)
08. 09. 2018 Tisota  (Tiszota)  
13. 10. 2018 Štrkovisko (Nagykavicsbánya)
   
   

    Budú konať mimoriadne brigády. Konanie týchto bude oznámené na vývesnej tabuli v    Rybárskom Dome .

Zákaz používania PET fliaš a polystyrénu na označovanie miesta nahadzovania alebo kŕmenia na všetkých rybárskych revíroch na MO SRZ Veľký Meder.
Zákaz pitvania a čistenia rýb pri všetkých rybárskych revíroch MO SRZ Veľký Meder.
V prípade porušenia bude voči členovi  začaté disciplinárne konanie.
Napsal: Cseh László na Sunday 01 January 2017 - 00:00:00 | Komentre: 0  |  verzia pre tlač vytvor pdf z tejto správy
 
 
 
 
 
Pravidlá súťaže pre dospelých

                                          SLOVENSKÝ   RYBÁRSKY  ZVÄZ  •  MIESTNÁ  ORGANIZÁCIA  VEľKÝ MEDER  

                                                                                           USPORIADA
 
 
                        TRADIČNÉ RYBÁRSKE PRETEKY V LOVE KAPROV
                                            UDICOU JEDNOTLIVCOV
 
 
                                                            DŇA
 

                              06. mája 2018 na Štrkovisku
ŠTARTOVNÉ : 10 €    

CENY :
Víťaz pretekov obdrží ako hlavnú cenu „POHÁR PRETEKOV“ a 200 €. Pretekári umiestnení na druhom až treťom  mieste obdržia vecné ceny. Cenu dostane aj lovec najväčšej ryby.

 
  PROGRAM :  
Zápis a losovanie stanovíšťod     5,30  hod
Príchod na stanovištiaod     6,45  hod
Zakrmovanie po prezentácii 
Začiatok pretekovod     7,00  hod
Koniec pretekovod   12,00  hod
Vyhlásenie výsledkovcca 13,00  hod
  PODMIENKY :
1.Pretekov sa môžu zúčastniť  dospelí a mladiství od 15-rokov
  
2.Lovenie rýb je povolené iba počas pretekov.
3.Loviť možno na plávanú alebo položenú ( na ťažko ) na dva  prúty s dvojnáväzcom s jedno háčikmi.
4.Vnadenie a nástrahy v zmysle rybolovného poriadku.
  
  
  5.   Hodnotenie úlovkov bude meraním na cm. Pri ulovení ryby je potrebné nahlásiť rozhodcovi úlovok, ktorý ho zmeria a jeho mieru zapíše . Po skončení pretekov rozhodca spočíta zapísané centimetre. Takto vyplnené  lístky odovzdá rozhodca organizačnému štábu pretekov, ktorý z týchto  lístkov vyhodnotí víťaza a  prvých troch pretekárov.
  
6.Lovenie je možné iba v rámci vylosovaného stanovišťa.
7.Stanovištné číslo pozbierajú rozhodcovia pretekov.
  
8.Preteky sa konajú za každého počasia a každý pretekár súťaží na vlastnú zodpovednosť!!!!!!!
9.Za nedodržanie uvedených podmienok bude previnilec z pretekov vylúčený.
10.Parkovanie je povolené iba na vyhradených miestach – parkoviskách.
11. Pomáhať pretekárom je zakázané!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nesmie byť pretekárom poskytnutá žiadna pomoc zvonka. Výnimkou je podanie náhradných dielov v prípade zlomenia prútu, ktoré smie pretekárom podať rozhodca. Susediaci si navzájom môžu pomáhať aj počas zdolávania aj počas podoberania úlovku. ... -Susediaci rybári si okrem názorov môžu vymieňať aj návnady alebo nástrahy, ... Náhradných udíc môžu mať pretekári pripravených aj viac kusov.
12.
Všetci účastníci sú povinní dodržiavať ustanovenia súťažných pravidiel a predpisov pre športovú činnosť".

UPOZORNENIE :
1.Žiadame všetkých  návštevníkov podujatia, aby nejazdili s motorovými vozidlami k vode a tak neplašili ryby.
2.Parkovanie je povolené iba na vyhradených miestach. Výnimku majú registrovaní pretekári.
3.Žiadame návštevníkov podujatia, aby venovali pozornosť náradiu pretekárov a zbytočnou nepatrnosťou či chvíľkovou nepozornosťou niektorému z nich nespôsobili niekoľkotisícovú škodu.
4.Žiadame pretekárov a návštevníkov podujatia, aby neznečisťovali brehy vodných nádrží prázdnymi fľašami a rôznymi odpadkami.
 
                                           T e š í m e   s a   n a   s t r e t n u t i e   s   V a m i !  

                                        ŽELÁME VÁM PRÍJEMNÝ ŠPORTOVÝ ZÁŽITOK.


Napsal: Cseh László na Saturday 04 January 2014 - 19:05:26 | Komentre: 0  |  verzia pre tlač vytvor pdf z tejto správy
 
 
 
 
 
Pravidla súťaže pre deti

                           SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ Miestna organizácia Veľký Meder
                                                                    USPORIADA
                      Pre tradičné RYBÁRSKE PRETEKY NA ŠTRKOVISKU TISOTA PRE DETI
                                                 Deň konania: 01. mája 2018 (Utorok )
                                                               Štartovné: 1.00 EUR
 
Program rybárskych pretekov:
 Od   700  do  800 hod.  Privítanie pretekárov, ich zoznámenie s pravidlami pretekov,                                                       zapisovanie, losovanie lovných miest.                       
                                        Presun na lovné miesta a príprava na preteky (vnadenie rýb)
 Od   800 do 1100 hod.    Zahájenie – ukončenie pretekov
 Od 1100 do 1120 hod.   Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov
 Od 1120 do 1140 hod.   Vyhlásenie najlepších pretekárov – odovzdanie vecných cien, ukončenie pretekov
 Podmienky lovu:
 - každý súťažiaci si lovné miesto vylosuje sám za seba! (miesta sa nevyberajú).
 - pretekár môže loviť ryby len na vylosovanom lovnom mieste, zámena lovných miest jezakázaná.
 - loví sa maximálne na jednu udicu.
 - naviazať možno najviac jeden jednoduchý háčik.
 - dovolené spôsoby lovu sú „na plavák“ a „na ťažko“.
 - povolené sú návnady a nástrahy podľa platných predpisov pre lov rýb.
 - všetky ulovené ryby musia byť po zmeraní a zapísaní rozhodcom pustené späť  do vody.
 - vzájomná výmena ulovených rýb medzi pretekármi a vzájomné „obdarovávanie sa“ sú   zakázané.
- na regulárnosť súťaže pri love na vylosovaných lovných miestach dohliadajú určení sektoroví          rozhodcovia.
- ulovené ryby meria a zapisuje do záznamu o úlovkoch pretekára určený sektorový   rozhodca.
- hodnotia sa všetky druhy rýb ulovených a to 1 bod za každý centimeter dĺžky ulovenej   ryby.
- do hodnotenia sa započítavajú len tie úlovky, ktoré budú riadne zapísané do „ Záznamu   o úlovkoch pretekára“ a budú podpísané príslušným sektorovým rozhodcom.
- bójky a zavážacie loďky sa používať nesmú!
- kŕmenie je povolené len z brehu!
- lovné miesto musí pretekár po ukončení pretekov opustiť upratané- čisté!
- pretekár, ktorý poruší pravidlá súťaže, bude z nej vylúčený! 
 


Napsal: Cseh László na Saturday 04 January 2014 - 19:01:36 | Komentre: 0  |  verzia pre tlač vytvor pdf z tejto správy
 
 
 
Choď na stránku  [1] 2